Πλοήγηση

Case study: Σχετικό κόστος – Relevant cost

constractions

 

Σχετικό κόστος – Relevantcost

 

Case study: Κατασκευαστική εταιρία, ανάληψη εργολαβίας

 

Μια κατασκευαστική εταιρία με έδρα την Θεσσαλονίκη αναλαμβάνει έργα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

 

Η εταιρία αυτή έχει αναλάβει ένα έργο στην Θράκη με προϋπολογισμό 300.000€ το οποίο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο. Παρόλα αυτά, έχει δεχθεί και μία πρόταση από για ένα έργο στην περιοχή της Λάρισας με τιμή στις 360.000€. Δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβει και τα 2 έργα ταυτόχρονα διότι το προσωπικό και ο εξοπλισμός δεν αρκούν. Υπάρχει όμως, δυνατότητα αποχώρησης από το πρώτο συμβόλαιο πληρώνοντας ένα πρόστιμο 30.000€, αν δηλωθεί έγκαιρα.

 

Οι παρακάτω προϋπολογισμοί έχουν συνταχθεί για τα 2 έργα:

 

 

Σημειώσεις:

  1. Τα Χ, Υ και Ζ είναι κατασκευαστικά υλικά. Το Χ δεν είναι ευρείας χρήσης και έχει χαμηλή αξία μεταπώλησης, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν υποκατάστατο άλλου υλικού με αξία 10% χαμηλότερη της αξίας αγοράς του. Η τιμή του Υ έχει διπλασιαστεί από τότε που αγοράστηκε.
  2. Με την κλάδο των κατασκευών να μην έχει επανέλθει από την κρίση, η εταιρία πιστεύει ότι μπορεί να βρει διαθέσιμο προσωπικό (εργάτες) ειδικευμένο και ανειδίκευτο στην περιοχή του έργου ώστε να καλύψει της ανάγκες της.
  3. Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για το έργο της Λάρισας υπάρχει στην εταιρία και έχει ετήσιο κόστος απόσβεσης €12.800. Αν αναληφθεί το έργο της Θράκης θα χρειαστεί λιγότερος εξοπλισμός, έτσι ότι περισσεύει μπορεί να ενοικιαστεί σε τρίτους με όφελος 6.000€.
  4. Είναι στην πολιτική της εταιρίας να χρεώνει όλα τα έργα με επιτόκιο 8% επί του εκτιμούμενου απασχολούμενου κεφαλαίου. Κατά την πρόοδο του έργου θα πληρώνεται επιμίσθια από τον εργοδότη.
  5. Μισθοί και γενικά κόστη λειτουργίας των σταθμών διοίκησης του κάθε έργου ανέρχονται στα 108.000€ τον χρόνο για την εταιρεία. Υπόψη ότι υπάρχουν περίπου 10 έργα που εκτελούνται ταυτόχρονα.
  6. Και τα 2 έργα αναμένετε να διαρκέσουν από τον Μάρτιο μέχρι τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους, που αποτελεί και το οικονομικό έτος της εταιρείας.
  7. Τα έξοδα διοίκησης στον χώρο του έργου αντιμετωπίζονται σαν σταθερά κόστη.

 

Ανάλυση:

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία και χρησιμοποιώντας το Σχετικό κόστος (relevant costing) μπορούμε να υπολογίσουμε με μεγαλύτερη ακρίβεια το κόστος του κάθε έργου και να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις.

 

Σχετικό κόστος

Σχετικό κόστος: Είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις να κάνουν διάκριση μεταξύ σχετικών και μη σχετικών δαπανών όταν εξετάζουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, διότι ο εσφαλμένος χαρακτηρισμός κάποιων δαπανών σαν σχετικό κόστος μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένες επιχειρηματικές αποφάσεις. Επίσης, αγνοώντας μη σχετικά δεδομένα κατά την ανάλυση κόστους μπορεί να εξοικονομήσει χρόνο και κόπο. Μη-χρηματικά στοιχεία, όπως οι αποσβέσεις, συχνά κατηγοριοποιούνται ως μη σχετικό κόστος, μιας και δεν έχουν καμία επίπτωση στις ταμειακές ροές.

 

Κόστος ευκαιρίας

Κόστος ευκαιρίας:  Κόστος ευκαιρίας είναι το κόστος που προκύπτει από την θυσία ενός αγαθού, για την παραγωγή κάποιου άλλου. Δηλαδή, είναι η θυσία κάποιων άλλων αγαθών που θα μπορούσαν να παραχθούν με τους ίδιους παραγωγικούς συντελεστές που χρησιμοποιούνται για τη παραγωγή του συγκεκριμένου αγαθού. Η έννοια του κόστους ευκαιρίας είναι από τις βασικότερες στα οικονομικά γιατί επιτρέπει την κατανόηση του προβλήματος της στενότητας των παραγωγικών πόρων που αποτελεί τη βάση του οικονομικού προβλήματος.

 

Αρχικά, όσων αφορά τα υλικά κατασκευής, η παρούσα αξία του υλικού Χ είναι ίση με το κόστος ευκαιρίας του υλικού, δηλαδή την αξία αποτίμησης του αν δεν αξιοποιούνταν σε αυτό το έργο (90%) 21.600*90% = 19.440€. Το ίδιο ισχύει και για τις παραγγελίες που έχουν γίνει για το Χ: 30.360*90% = 27.360€.

 

Το υλικό Υ θα αποτιμηθεί στην παρούσα αξία του, δηλαδή σε τιμή διπλάσια από αυτήν που αγοράστηκε, 24.800*2 = 49.900€, διότι η χρήση του εναλλακτικά από το έργο στην Λάρισα, θα μπορούσε να αποφέρει τα αντίστοιχα κέρδη.

 

Το κόστος αμοιβής του διοικητικού προσωπικού είναι πάγιο κόστος και θα προκύψει ασχέτως με το αν η εταιρεία αναλάβει ή όχι κάποιο από τα έργα. Οπότε δεν αποτελεί σχετικό κόστος.

 

Σε περίπτωση που η κατασκευαστική εταιρία αποφασίσει να αναλάβει το έργο στην Λάρισα, θα πρέπει να πληρώσει το πρόστιμο αποχώρησης από το έργο της Θράκης. Για αυτό τον λόγο επιβαρύνεται το έργο της Λάρισας με 28.000€.

 

Το κόστος απόσβεσης του εξοπλισμού δεν αποτελεί σχετικό κόστος διότι δεν συνδέετε με χρηματική εισροή ή εκροή. Το όφελος από την ενοικίαση του εξοπλισμού όμως αποτελεί, και δεν θα προκύψει αν δεν επιλεχθεί το έργο της Θράκης.

 

Τέλος, το κόστος κεφαλαίων και η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των κεντρικών δεν αποτελούν σχετικό κόστος και δεν λαμβάνονται υπόψη στη λήψη απόφασης.

 

Μετά από αυτές τις αλλαγές ο πίνακας του εκτιμώμενου κόστους διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

Με βάση τα νέα δεδομένα, το έργο στην Θράκη παρουσιάζεται πιο επικερδές από το έργο της Λάρισας ενώ η αρχική εντύπωση παρουσίαζε το αντίθετο.

 

Αυτό που πρέπει να συγκρατήσουμε είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις κοστολόγησης ένας απλός συμψηφισμός εσόδων και εξόδων μπορεί να δώσει ένα παραπλανητικό αποτέλεσμα. Η χρήση του σχετικού κόστους και του κόστος ευκαιρίας προσφέρει μεγαλύτερη διαύγεια κατά την λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις με εργοληπτικό χαρακτήρα (κατασκευές, διοργάνωση εκδηλώσεων, εκτέλεση ιδιαίτερων παραγγελιών κτλ) λόγω της μοναδικότητας του κάθε έργου.

 

Για να το λάβετε σε pdf κάντε κλικ εδώ

 

© 2012 Nikos Papaioannou

 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία