Διάφορα

Case study: Σχετικό κόστος - relevant cost

 

Σε αυτό το case study γίνετε αναφορά σε μία κατασκευαστική εταιρεία η οποία πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δυο εργοληπτικά συμβόλαια και κάνει χρήση του σχετικού κόστους για την λήψη αποφάσεων. 

Αλλαγές στον Αναπτυξιακό νόμο (2012)

 

Αλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για τη «Διαμόρφωση Φιλικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις», που ήδη τέθηκε σε διαβούλευση. 

Αρηθμοδείκτες & Χρηματοοικονομική ανάλυση

 

Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει τον τρόπο υπολογισμού αριθμοδεικτών σχετικών με την ρευστότητα και την αποδοτικότητα κάνοντας χρήση στοιχείων του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων. 

 

Υπηρεσίες

Επικοινωνία